Пайдаланушылық келісім

1. Анықтамалар

asar.kz интернет-ресурсы (бұдан әрі - "Сайт") ЭВМ арналған бағдарламалар мен asar.kz ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі - " asar.kz ") қамтылатын өзге де ақпарат жиынтығын білдіреді. Сайт asar.kz және рұқсат «Интернет» ақпараттық-телекоммуникациялық желі арқылы қамтамасыз етілетін үшінші тұлғалар (бұдан әрі – «Сервистер») ұсынатын ақпаратты, деректерді, материалдарды, сондай-ақ ақпараттық өнімдерді (бұдан әрі – «Сервистер») қамтиды. «Пайдаланушы» термині Сайтты және/немесе Сервистерді пайдалану үшін қосуға рұқсатты белгілейтін немесе алатын кез келген тұлғаны білдіреді.

2. Жалпы ережелер

2.1. Осы Келісім Пайдаланушының Сайтты және/немесе Сервистерді пайдалану шарттарын белгілейді, Пайдаланушы Сайтқа кірген сәтінен бастап күшіне енеді және Келісім бойынша тараптар өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін әрекет етеді.

Сайтты пайдалану кезінде Пайдаланушы осы Келісімнің барлық шарттарын сақтауға міндеттенеді. Тіркелген (есептік жазбасы, логині мен құпиясөзі бар) Пайдаланушының  Сайтты пайдалануға құқығы Пайдаланушы үшін жеке болып табылады және қандай да бір өзге жеке немесе заңды тұлғаға беріле алмайды. Пайдаланушы Сайттың және/немесе Сервистердің жеке бөлімдерін (егер ондай болса) пайдалану үшін оған берілген логин мен құпиясөздің құпиялылығын қамтамасыз ету және оларды кез келген пайдалану үшін жауапкершілік атқармайды.

2.2. asar.kz өзінің қарауы бойынша ғана және алдын ала хабарламаны жібермей, Пайдаланушыға немесе барлық пайдаланушыларға қызметтерді немесе Сервистерді ұсыну (тұрақты немесе уақытша негізде) тәртібін кез келген уақытта тоқтатуға немесе өзгертуге құқылы. Пайдаланушы asar.kz хабарламай, кез келген уақытта Сервистерді пайдалануды тоқтатуға құқылы.

3. Жабдық

Пайдаланушы барлық компьютерлік және Сайтқа рұқсат үшін қажетті өзге де жабдықтарды сатып алу және қызмет көрсету, сондай-ақ осыған байланысты барлық шығындар үшін өз бетінше жауапкершілік атқарады. asar.kz сол немесе өзге де қолдамайтын жабдықты және/немесе бағдарламалық қамсыздандыруды пайдалану кезінде Сайтқа және/немесе Сервистерге рұқсаттың мүмкінсіздігі үшін жауапкершілік атқармайды.

4. Сервистермен Сайтты пайдалану қағидалары

4.1. Сервистерді пайдалану кезінде Пайдаланушы міндетті:

 • Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының, осы Келісімнің ережелерін, Бірінші арнада жарияланатын Сайт пен Сервистерді пайдаланудың өзге де шарттарын сақтауға;
 • тіркеу кезінде Сайттың форумдарында, оның кез келген өзге де бөлімдерінде анық, толық және өзекті деректерді ұсынға, оның өзектілігін бақылауға;
 • Сайттың қандай да бір бөлігін өзгертпеуге және түрлендірмеуге, айналып өтуді, ажыратуды немесе Сайттың сипаттамасының қауіпсіздігіне (қорғау шаралары) байланысты кез келген өзге де араласуды жасамауға және жасауға тырыспауға;
 • Пайдаланушының құпиясөзі мен логинінің сақтығын кез келген бұзу немесе рұқсат етілмеген пайдалану туралы  asar.kz кідіртпей ақпарат беруге.

4.2. Сайттың форумдарына, оның кез келген өзге Сервистерін пайдалану кезінде Пайдаланушыға тыйым салынады:

 • басқа тіркелген Пайдаланушының логині мен құпиясөзін пайдаланып, өзге Пайдаланушыларды өзіне қатысты жаңылыстыруға;
 • өзі, өзінің жасы немесе басқа тұлғалармен немесе ұйымдармен өзінің қатынастары туралы мәліметтерді бұрмалауға;
 • мына кез келген ақпаратты жүктеуге, сақтауға, жариялауға және ұсынуға немесе өзге түрде пайдалануға:
    - басқа Пайдаланушыларға немесе кез келген үшінші тұлғаларға қатерді қамтитын, беделін түсіретін, балағаттайтын, намысы мен адамгершілігін немесе іскерлік беделін масқаралайтын немесе жеке өміріне қол сұғылмаушылықты бұзатын;
    - дөрекі немесе әдепсіз болып табылатын, балағат лексиканы қамтитын, порнографиялық суреттер мен мәтіндерді қамтитын;
    - нәсілдік, дін, этникалық өшпенділікті немесе қастандықты қоздыруға септігін тигізетін және/немесе насихаттайтын, фашизмді немесе нәсілдік өшпенділік идеологиясын насихаттайтын;
    - экстремистік материалдарды қамтитын;
    - қылмыскерлік қызметті насихаттайтын немесе қылмыскерлік іс-қимылдар жасау жөніндегі кеңестерді, нұсқаулықтарды, басшылықтарды қамтитын;
    - мемлекеттік және коммерциялық құпияны, үшінші тұлғалардың жеке өмірі туралы ақпаратты қосқанда, бірақ шектелмей, шектеулі рұқсаттың ақпаратын қамтитын;
    - есірткі заттарды тұтыну тартымдылығы жарнамасын, есірткіні, оларды дайындау рецептілерін және қолдану жөніндегі кеңестерді  тарату туралы ақпаратты қамтиды немесе сипаттайтын;
    - айлакерлік сипаты бар;
    - сондай-ақ азаматтар мен заңды тұлғалардың өзге де құқықтары мен мүдделерін немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзатын.
 • басқа Пайдаланушылардың немесе үшінші тұлғалардың зияткерлік меншігін заңсыз жүктеуге, сақтауға, жариялауға, таратуға және рұқсат ұсынуға немесе өзге түрде пайдалануға;
 • кез келген тәсілмен, соның ішінде, бірақ шектелмей, алдауға, сенімді теріс пайдалануға, басқа Пайдаланушының логиніне және құпиясөзіне рұқсатты бұзуға, алуға тырысуға;
 • басқа тұлғалардың дербес деректерін заңсыз жинауды және өңдеуді жүзеге асыруға;
 • коммерциялық және саясаттық жарнаманы, агитациялық материалдарды орналастыруға;
 • asar.kz пікірі бойынша кез келген басқа ақпаратты орналастыру орынсыз болып табылады, Сайтты жасау мақсаттарға сәйкес келмейді, Пайдаланушылардың мүдделеріне қысым жасайды немесе басқа себептер бойынша Сайтқа орналастыру үшін орынсыз болып табылады.
 • asar.kz бағдарламаларының форумдарында берілген бағдарламаларға жатпайтын бөгде заттарға қатысты тақырыпты ашуға, форумның тақырыптары емес бойынша жазуға.

4.3. Пайдаланушы Сайтқа орналастыратын кез келген ақпарат үшін, сондай-ақ басқа Пайдаланушылармен кез келген өзара іс-қимылдар үшін жеке жауапкершілік атқарады, басқа Пайдаланушыларға хабарлайды.

4.4. Тауарлық белгілерді, мәтіндерді, суреттерді, бейнематериалдарды, графикалық суреттерді, музыкалық және дыбыстық туындыларды қосқанда, бірақ шектелмей, Сайт авторлық құқықпен қорғалатын материалдарды қамтиды. Бұл ретте Сайттың барлық мазмұны Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұжымдық шығармашылық еңбкпен жасалған тынды ретінде авторлық құқықпен қорғалады. asar.kz Сайтта қамтылған деректерді және осы Келісімде арнайы белгіленген немесе Сайтты жарияланған мазмұнында белгіленген материалдардан басқа, бастапқы деректердің өзін іріктеу, орналастыру, жүйелендіру және түрлендіру ретінде авторлық құқық жатады. Пайдаланушының Сайттың мазмұнын ішінара немесе толық өзгертуге, жариялауға, үшінші тұлғаларға беруге, сатуға немесе шегінуге қатысуға, туынды шығармаларды жасауға немесе өзге түрде пайдалануға құқығы жоқ. Сайттың материалдарын пайдалану жеке пайдалану үшін ғана мүмкін. Егер авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы заңнамада өзгеше көзделмесе, asar.kz немесе авторлық құқықтың басқа заңды иесінің жазбаша рұқсатын алмай, Сайт материалдарының коммерциялық мақсаттарында көшіруге, таратуға, үшінші тұлғаларға беруге, жариялауға немесе өзгеше пайдалануға жол берілмейді.

4.5. Пайдаланушы тиісті материалды жүктеу, орналастыру және көпшілікке қолжетімді ету үшін құқық иесінің келісімінсіз және рұқсатынсыз не өзге заңды негізделген құқықсыз (жеке өмірге қол сұғылмаушылық құқығын немесе азаматтың суретіне құқықты қосқанда) авторлық құқық не үшінші тараптың өзге құқықтары қолданылатын қандай да бір материалдарды Сайтқа жүктемеуге, орналастырмауға немесе өзге түрде пайдаланбауға міндеттенеді. Пайдаланушы авторлық құқықтың немесе қорғалатын материалдарға өзге құқықтардың бұзушылығынан туындайтын кез келген залал үшін, сондай-ақ Сайтқа ондай материалдарды жүктеу кезінде туындайтын кез келген залал үшін жеке-дара жауапкершілік атқарады. Жалпыға ортақ пайдалану үшін Сайттың бөлімдеріне қандай да бір материалдарды жүктеу кезінде Пайдаланушы онысымен asar.kz автоматты түрде ұсынады немесе ондай материалдардың иесі заң бойынша барынша мүмкін ондай материалдарға қатысты авторлық құқықтың әрекет етудің барлық мерзіміне қазіргі уақытты мәлім немесе болашақта ойлап табылуы мүмкін бұқаралық ақпараттың немесе технологиялардың кез келген құралдарын пайдалану арқылы кез келген нысанда пайдалануға, қайта шығаруға, өзгертуге, түзетуге, жариялауға, аударуға, жалпыға ортақ назарға жеткізуге дейін жеткізуге, ондай материалдарды әлемнің барлық елдеріне (ішінара немесе толығымен) таратуға, және/немесе ондай материалдарды басқа туындыларға қосуға asar.kz тегін, тұрақты, қайтарып алынбайтын, айрықша емес құқықты ұсынғандығын растайды. Пайдаланушы сондай-ақ жеке пайдалану үшін басқа Пайдаланушыға ондай материалдарға рұқсатқа, қарауға, сақтауға немесе қайта шығаруға рұқсат береді.

4.6. 4-бөлімнің жоғарыда көрсетілген ережелері asar.kz және Сайттың материалдарына қатысты оның лицензиарлары болып табылатын үшін тұлғалардың мүдделерін қорғауды көздейді. Бұл ретте барлық осы лицензиарлар жоғарыда көрсетілген құқықтарды өз бетінше қолдануға құқылы.

5. Жауапкершілікті шектеу

5.1. Осымен Пайдаланушы Сайтты және Сервистерді пайдаланудың барлық тәуекелін өзіне алады. asar.kz те, оның қызметкерлері, агенттері, жеткізушілері мен контент өндірушілері, лицензиарлар да Сайтта қателіктердің жоқтығына немесе үздіксіз қызмет етуіне кепілдік береді. Бұл ретте жоғарыда келтірілген тұлғалар Сайтты пайдаланудың ықтимал нәтижелеріне қатысты немесе Сайт арқылы өткізілетін сол немесе өзге де ақпараттың, қызметтің, өнімнің және Сервистердің дәлдігіне, анықтылығына немесе болуына қатысты ешқандай кепілдіктер бермейді.

5.2. Сайттың қызметтері «қалай бар» қағидаты бойынша, қандай да бір нақты мақсаттардың жарамдылығы кепілдігін қосқанда, тікелей немесе көзделетін қандай да бір кепілдіктерді ұсынусыз ұсынылады. Бұл ретте заңнан алынатын кепілдіктер жоққа шығарылмайды немесе осы Келісімге қолданылатын заңнаманың күші жоққа шығарыла, шектеле немесе өзгертіле алмайды.

5.3. Осы жауапкершілікті шектеу қателіктен, жұмыстың үзілісінен, ақаудан, Сайттың жұмыстан бас тартуынан, компьютерлік вирустан, байланыс желілеріндегі іркілістен, ұрлаудан, бұзудан немесе  asar.kz жазбаларына рұқсат етілмеген рұқсаттан, олардың өзгеруінен немесе шарттық міндеттемелердің бұзушылығы, деликт немесе ұқыпсыздық салдарын, сондай-ақ өзге де негіздер салдарын пайдаланудан туындаған залалдар мен шығындардың барлық түрлеріне қолданылады. Осымен Пайдаланушы asar.kz басқа Пайдаланушылардың немесе үшінші тұлғалардың тіл тигізу, әдепсіз немесе заңға қарсы мінез-құлық үшін жауапкершілік атқармайтындығын және жоғарыда келтірілгеннен туындауы мүмкін барлық тәуекелдерді өзіне алатындығын мойындайды.

5.4. Ешқандай жағдайларда asar.kz және Сайттың өнімін немесе Сайтты бағарламалық қамсыздандыруды жасаумен, өндірумен немесе таратумен айналасатын тұлғалар шектеусіз тікелей немесе жанама залалдарды немесе Сайтты пайдалану салдарынан туындаған залалдарды, сондай-ақ Сайтты пайдалануға немесе пайдалану мүмкінсіздігіне байланысты туындаған айыппұлдар төлемінен залалдарды қосқанда, қандай да бір залалдар үшін жауапкершілік атқармайды. Осымен Пайдаланушы осы бөлімнің ережелері Сайттың барлық мазмұнына қолданылатынын мойындайды.

5.5. Жоғарыда көрсетілген шарттардан басқа, asar.kz да, Сайт үшін ақпрат ұсынатын немесе Сайт контентінің жеткізушілері мен өндірушілері болып табылатын тұлғалар да себептеріне немесе ұзақтығына қарамастан, кез келген қателіктер, дәлсіздіктер және  Сайтта жарияланған ақпараттың өзге де кемшіліктері үшін, оның дәйексіздігі үшін, Пайдаланушыға ондай ақпаратты уақытылы ұсынбағаны және үзіп ұсынғаны үшін немесе заңда тікелей белгіленген жағдайларды қоспағанда, осыған байланысты кез келген туындайтын шағымдар, талаптар немесе залалдар үшін жауапкершілік атқармайды. Жоғарыда келтірілген тараптардың ешқайсысы үшінші тұлғаларға ұсынылған шағымдар, талаптар бойынша, сондай-ақ ұтылған пайданы, айыппұлдық залалдарды немесе Сайтты пайдалану салдарынан туындаған залалдарды қосқанда, бірақ шектелмей, үшінші тұлғаларға қандай да бір залалдар үшін жауапкершілік атқармайды. asar.kz және Сайт үшін ақпарат ұсынатын немесе Сайт контентінің жеткізушілері мен өндірушілері болып табылатын тұлғалар заңда тікелей белгіленген жағдайлардан басқа, ұсынылатын ақпараттың уақтылығына, бірізділігіне, дәлдігіне және толықтығына кепілдік бермейді. Бұл ретте жоғарыда келтірілген тұлғалар ондай ақпаратты пайдаланудың ықтимал нәтижелеріне қатысты ешқандайй кепілдіктер ұсынбайды. asar.kz өтініштерді өзінің лауазымдық міндеттерін атқаратын asar.kz уәкілетті өкілдері жасаған жағдайларды қоспағанда, Сайтта жарияланатын үшінші тұлғалардың пайымдамаларының, ұсынымдарының немесе бекітулерінің дәлдігі немесе анықтығы үшін ешқандай жауапкершілік атқармайды. asar.kz ешқандай да бір жағдайларда Пайдаланушы Сайтта алынған үшінші тұлғалардың ақпаратын пайдаланғандығынан туындаған залалдар немесе шығындар үшін жауапершілік атқармайды.

6. Мониторинг

asar.kz  осы Келісімнің ережелеріне, Бірінші арнада, сондай-ақ қолданыстағы  заңнаманың ережелерінде белгіленген Сервистердің қызмет етуі мен пайдаланудың өзге қағидаларына сәйкестікті тексеру мақсатында форумдар мен комментарийлерді қосқанда, Сайт мазмұнының мониторингін жүзеге асыруға құқығы бар, бірақ міндеті емес. asar.kz үшінші тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау және ҚР заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз ету мақсатында, сондай-ақ осы Келісімді Пайдаланушының бұзуы туралы басқа Пайдаланушылардан не үшінші тұлғалардан ақпарат алуы кезінде өзінің меншікті қарауы бойынша осы Келісімнің талаптарына сәйкес келмейтін Пайдаланушы жариялаған кез келген ақпаратты өзгерту немесе өшіру,кез келген уақытта кез келген себептер бойынша немесе себептерді түсіндірмей, алдын ала хабарлап, немесе ондайсыз, Пайдаланушыға ондай іс-қимылдармен келтірілуі мүмкін кез келген зиян үшін жауап бермей, Сайттың бөлімдерінің немесе Сервистерінің барлығына немесе кез келгеніне Пайдаланушының рұқсатын тоқтата тұру, шектеу немесе тоқтату құқығын өзіне қалдырады.

7. Залалдарды өтеу

Пайдаланушы осы Кеғлісімде көзделген өзінің міндеттемелерінің бұзушылығы үшін, сондай-ақ мұндай бұзушылықтың салдары үшін (asar.kz келтірілуі мүмкін кез келген залалдар мен шығындарды қосқанда) ерекше жауапкершілікті (соның ішінде кез келген үшінші тұлға алдында) атқарады.

Пайдаланушы asar.kz және оның лауазымдық тұлғаларына шағымдар мен талаптарды қоймауға және Пайдланушының Сайтты пайдалануына немесе Пайдаланушының логині мен құпиясөзін пайдалануға байланысты туындауы мүмкін шығындарды қосқанда, оларды барлық шығындардан босатуға міндеттенеді.

8. Қолданылатын құқық

Осы Келісім және Бірінші арнада орнатылған Сайттың және Сервистердің қызмет етуі мен пайдаланудың  кез келген қағидалары тараптар арасындағы толық келісімді құрайды. Осы Келісім бойынша тараптардың құқықтық қатынастарына Қазақстан Республикасының заңнамасы қолданылады.

9. Талаптарды өзгерту және Келісімді тоқтату

asar.kz кез келген уақытта осы Келісімді толық немесе ішінара өзгертуге немесе толықтыруға құқылы. Мұндай өзгерістер мен толықтырулар Сайтқа Келісімнің жаңа редакциясы орналастырылғаннан кейін дереу күшіне енеді. Сайтта Келісімнің жаңа редакциясын орналастырғаннан кейін Сайтты немесе Сервистерді Пайдаланушының кез келген пайдалануы олардың тиісті өзгерістерді және толықтыруларды қабылдауын білдіреді.

asar.kz кез келген уақытта осы Келісімді бұзуға құқылы.

10. Дербес деректердің құпиялылығы және қорғау

10.1. Осы Келісім шеңберінде «Пайдаланушының дербес ақпараты» деп мыналар түсініледі:

 • Пайдаланушы тіркеу (есептік жазбаны құру) кезінде немесе Сайтты немесе Сервистерді пайдалану процесінде өзі туралы өз бетінше ұсынған жеке ақпарат, Пайдаланушының қарауы бойынша ұсынылған өзге де ақпараты;
 • Пайдаланушының құрылғысына орнатылған бағдарламалық қамсыздандыру арқылы пайдалану процесінде Сервистерге автоматты түрде берілетін деректер, соның ішінде IP-мекенжай, cookie-ден ақпарат, Пайдаланушының браузері (немесе Сервистерге рұқсат жүзеге асырылатын өзге бағдарлама) туралы ақпарат, рұқсат уақыты, сұралатын беттің мекенжайы.

10.2. asar.kz Пайдаланушыдан Сайт немесе Сервистер арқылы оның дербес деректерін сұратуға құқылы, ал Пайдаланушы ондай деректерді ұсынуға құқылы.

10.3. Сайтта Тапсырысты тіркеу және/немесе ресімдеу кезінде өзінің Дербес деректерін енгізіп, Клиент Орындаушының және/немесе оның жұмыскерлерінің, Орындаушы автоматтандыру құралдарын, соның ішінде ақпараттық-телекоммуникациялық желілерде пайдаланумен сияқты және ондай құралдарды пайдаланбай, осы тұлғалармен жасалатын шарттар негізінде деректерді өңдеуді тапсырған өзге де тұлғалардың оның Дербес деректерін Өңдеуге өзінің ақпараттық және саналы келісімін береді.

10.4. Келісімді қабылдап, Клиентке сондай-ақ Орындаушының Өңдеуі үшін өзінің Дербес деректерін беретінін және оларды Өңдеуге келісетіндігін растайды. Клиент оның Дербес деректерін өңдеу «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (24.11.2015 ж. өзгерістермен) 7-бабы негізінде Орындаушы жүзеге асыратындығы хабарланды.

10.5. Дербес деректерді Өңдеудің мақсаттары Клиент пен Орындаушылар арасында жасалған Тапсырыстарды және Келісімде көзделген өзге де құжаттарды қосқанда, Келісімнің, Шарттардың талаптарын тиісті орындау, сондай-ақ қажетті маркетингтік іс-шараларды жүргізу болып табылады.

10.6. Сайтқа Тапсырысты орналастырып, Клиент оның Дербес деректері Орындаушыға және оның жұмыскерлеріне қол жетімді болатындығына келіседі.

10.7. Дербес деректер Орындаушы қызметін тоқтатуы сәтіне дейін, не Сайтты жойғанға дейін (қандай оқиға кешірек болатындығына байланысты) Өңделеді. Дербес деректерді сақтау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сай жүзеге асырылады.

10.8. asar.kz Сервистерді ұсыну және мына мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін қызметтерді көрсету үшін қажетті дербес деректерді ғана жинайды және сақтайды:

 • Сайтта Пайдаланушыны сәйкестендіру және дербестелген Сервистерді ұсыну;
 • Пайдаланушымен байланыс, соның ішінде Сервистерді пайдалануға, қызметтерді көрсетуге қатысты хабарламаларды, сұратуларды және ақпаратты жіберу, сондай-ақ Пайдаланушыдан сұратулар мен өтінімдерді өңдеу;
 • жарнамалық материалдарды таргеттеу;
 • статистикалық және өзге де зерттеулерді жүргізу;
 • контентті оңтайландыру үшін Сайтта орнын ауыстыру бойынша жалпы мәліметтер.

10.9. asar.kz жеке Сервистерді және бөгде Сервистерді (мысалы, Facebook, Twitter, Вконтакте және т.с.с.) пайдалану кезінде тұлғалардың шектелмеген шеңберіне жалпы рұқсат үшін өзі туралы ақпаратты оларға еркін ұсыну жағдайларын қоспағанда, Пайдаланушының дербес ақпаратының құпиялылығын сақтайды), Пайдаланушы оның дербес ақпаратының белгілі бөлігі көпшілікке қолжетімді болады.

Пайдаланушы әлеуметтік желілердің есептік жазбалары арқылы Сайтта авторландыру жағдайында оған тиісті әлеуметтік желілердің қағидалары мен шарттарына, соның ішінде дербес деректерді өңдеу және олардың құпиялылығын қамтамасыз ету бөлігінде қолданылатындығын түсінеді.

10.10. asar.kz Пайдаланушының дербес ақпаратын үшінші тұлғаларға мына жағдайларда беруге құқылы:

Пайдаланушы ондай іс-қимылға өзінің келісімін білдірді;
тапсыру Пайдаланушының белгілі Сервисті пайдалануы шеңберінде не Пайдаланушыға қызметтерді көрсету үшін қажет;
asar.kz құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау, Сайт Пайдаланушысының жеке қауіпсіздігін қорғау үшін заңнама талаптарын немесе соттың шешімдерін орындау мақсатында.

10.11. Пайдаланушы оларға ұсынылған дербес ақпаратты кез келген кезде өзгертуі, сондай-ақ оны белгілі есептік жазба шеңберінде өшіруі мүмкін. Есептік жазбаны өшіру кейбір Сервистерді пайдалану мүмкінсіздігіне әкеп соғуы мүмкін.

10.12. asar.kz заңға қайшы рұқсаттан, жоюдан, өзгертуден, оқшаулаудан, көшіруден, таратудан Пайдаланушының дербес ақпаратын қорғау үшін шараларды қолданады.

10.13. 10-бөлімнің шарттары asar.kz Серувистеріне және Сайтына ғана қолданылады. asar.kz Пайдаланушы Сайтта қол жетімді сілтемелер бойынша өтуі мүмкін үшінші тұлғалардың сайттарын бақыламайды және жауапкершілік атқармайды. Пайдаланушы ондай сайттардағы дербес деректерді қорғау шарттарымен өз бетінше танысуға тиіс.